เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับศูนย์บริการ
หมายเลข อ้างอิง เล่มที่ / เลขที่ ตัวอย่าง 21133/033988
หมายเลขงานใบรับซ่อมสินค้า ในข้อความที่ได้รับ ตัวอย่าง 220012345