Casio Electronic Cash register

ผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึกเงินสด Casio ริเริ่มมาจากความต้องการช่วยเหลือธุรกิจประเภทร้านค้าต่างๆให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการบริหารจัดการสินค้าและเก็บข้อมูลของสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึกเงินสด Casio มีหลากหลายรุ่นเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ร้านมินิมาร์ท, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น